بایگانی برچسب: مدیریت چاه آب در شرایط بی آبی

پروژه هوشمند سازی چاه قنات دانشگاه امام خمینی

اتمام اجرای پروژه و شروع آبرسانی به استخر دانشگاه

دانشگاه امام خمینی قزوین دارای چندین چاه آب می باشد که کاربری های مختلفی دارند یکی از این چاه ها که در بیرون  از دانشگاه قرار دارد قناتی هست که از مجاورت دانشگاه عبور کرده و بهره برداری این قنات از طرف آب منطقه ای به دانشگاه امام خمینی واگذار شده است ، این قنات […]