بایگانی برچسب: پروژه آبیاری هوشمند

پروژه آبیاری هوشمند پایان نامه دانشجویی در مزرعه آموزشی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

لوله گذاری مزرعه برای اتوماسیون آبیاری هوشمند

آبیاری هوشمند با سنسور رطوبت خاک پروژه هوشمند سازی آبیاری ذرت در مزرعه آموزشی دانشگاه تهران توسط دانشجو علی آدینه با راهنمایی استاد دکتر سهرابی پیاده سازی شد. در این پروژه  مقایسه ای روش های مختلف آبیاری در ۴ روش متفاوت آبیاری طراحی و اجرا و بررسی شد . ۱- روش سنتی و غرقابی   ۲- […]